Biblioteka eRozwoju

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
Jesteś tu:Elektroniczna administracja
Elektroniczna administracja

Elektroniczna administracja

Raport końcowy dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, który dotyczy ewaluacji projektów konkursowych Poddziałania 5.2.1, wchodzącego w skład V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Dobre rządzenie. Realizowane w ramach Poddziałania projekty dotyczą modernizacji procesów zarządzania w jednostkach administracji samorządowej, co docelowo ma się przekładać na wzrost efektywności funkcjonowania administracji szczebla lokalnego i regionalnego. Badaniem  objęto  106  projektów  dofinansowanych  w  ramach  Poddziałania  5.2.1, w  jednym z konkursów: 3/POKL/5.2.1/2008 lub 2/POKL/5.2.1/2009 zakończonych do 31 marca 2012 r.

Niniejszy  dokument  zawiera  przegląd  pracy, która została przeprowadzona przez przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej w podgrupie ds. administracji elektronicznej w celu przygotowania deklaracji ministerialnej planowanej na listopad 2009 r., a następnie planu działań w zakresie administracji elektronicznej po zakończeniu inicjatywy i2010.

MSWiA wspólnie z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia przeprowadziło Badanie wpływu informatyzacji na działania administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Jest to kolejna, siódma już edycja, która pokazuje rozwój technologii teleinformatycznych w Polsce i ich wpływ na działanie urzędów administracji publicznej. W tegorocznym badaniu ankietowym, które przeprowadzano on-line w okresie czerwiec-lipiec, wzięło udział ponad 1600 urzędów wszystkich szczebli w Polsce, w tym urzędy administracji samorządowej (gminne, powiatowe, marszałkowskie) i administracja rządowa.

Raport z debaty, której celem było określenie barier w rozwoju elektronicznej administracji w naszym kraju oraz rekomendacji dotyczących ich przezwyciężenia. W debacie uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, miejskich i wojewódzkich oraz administracji centralnej, a także zaproszeni eksperci. Spotkanie odbyło się w Warszawie 5 kwietnia 2011 r. Było szóstą debatą zorganizowaną w ramach programu e-VITA, którego zadaniem  jest wsparcie społeczności lokalnych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich w Polsce.

Publikacja podkreśla znaczenie serwisu internetowego jako narzędzia integrującego społeczność lokalną, promującego region wśród turystów i potencjalnych inwestorów, a także usprawniającego komunikację między mieszkańcami a urzędem. Zawiera porady dotyczące między innymi współpracy z wykonawcą portalu, organizacji pracy zespołu redakcyjnego, planowania harmonogramu i kosztów przedsięwzięcia.

Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowany w październiku 2010r. Głównym celem badania było zidentyfikowanie stanu informatyzacji i jej wpływu na usprawnienie działania urzędów w Polsce w 2010 roku. Zebrane informacje dotyczyły stanu informatyzacji w zakresie: stopnia komputeryzacji oraz wykorzystania Internetu przez urzędy; zastosowanych rozwiązań technicznych dotyczących infrastruktury komputerowej; użytkowanego oprogramowania przez urzędy; usług realizowanych przez urzędy, a udostępnionych przez Internet. Badanie było 6. edycją i dotyczyło roku 2009 i 2010.

W memorandum w sprawie przejrzystości i otwartej administracji, wydanym w dniu 21 stycznia 2009 roku Prezydent  Stanów Zjednoczonych polecił Dyrektorowi Biura Zarządzania i Budżetu (OMB) wydanie dyrektywy w sprawie otwartej administracji. W odpowiedzi na to zalecenie, niniejsze Memorandum ma na celu wytyczenie kierunku departamentom i agencjom federalnym do podejmowania konkretnych działań w celu wdrożenia zasad przejrzystości, uczestnictwa i współpracy określonych w Memorandum Prezydenta.

Raport z badania zrealizowanego w lutym 2010 przy współpracy agencji badawczej Pentor RI. ƒ Celem badania była kompleksowa diagnoza wykorzystania narzędzi informatycznych w rządowej administracji publicznej w ocenie pracowników działów IT tych urzędów ze szczególnym uwzględnieniem wolnego i otwartego oprogramowania.

Przewodnik został opracowany w 2004 r. przez: ERIS@ - Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektów IANIS - Sieć Akcji Innowacyjnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego finansowanym ze środków Dyrekcji Generalnej „Polityka Regionalna” Komisji Europejskiej. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w 2007 r.

Celem niniejszej publikacji nie jest dostarczenie kompleksowego podręcznika w sprawie e-administracji, lecz próba podsumowania korzyści regionalnych wynikających z pomyślnego wdrożenia e-administracji, poruszenia najbardziej aktualnych tematów dla przyszłych debat i polityki regionalnej.

Opublikowany w lipcu 2009 roku raport ARC Rynek i Opinie przygotowany dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokument prezentuje stopień komputeryzacji i wykorzystania Internetu przez urzędy, zastosowania rozwiązań technicznych dotyczących infrastruktury komputerowej oraz użytkowania oprogramowania przez administrację. Raport ukazuje także poziom realizacji usług publicznych on-line.

Strona 1 z 3